Regulamin Korzystania z Witryny

Witamy w witrynie VII Światowy Kongres Polonii Medycznej – Toruń 24-26.06.2010.
Poniżej przedstawiamy zasady i warunki korzystania z naszej witryny.

Regulamin korzystania z witryny

VII Światowy Kongres Polonii Medycznej – Toruń 24-26.06.2010

 1. Niniejszy Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą witryny „Kongres Polonii Medycznej”, zwanej dalej Witryną i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Witryny. Odwiedzając naszą Witrynę. Użytkownik akceptuje aktualne postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Uzupełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania, prosimy o zapoznanie się z nią tutaj.
 3. Witryna jest serwisem informacyjno-promocyjnym Naczelnej Izby Lekarskiej. Zgodnie z tym założeniem, celem Witryny jest:
  • rejestracja uczestników VII Światowego Kongresu Polonii Medycznej w Toruniu oraz kolejnych, przyszłych edycji Kongresu, promocja i przedstawianie informacji dotyczących Kongresu i jego kolejnych edycji oraz,
  • udostępnianie użytkownikom fragmentów bądź kompletnych opracowań prezentowanych w trakcie VII Światowego Kongresu Polonii Medycznej i przyszłych edycji Kongresu.
 4. Dostęp do możliwości i usług w Witrynie możliwy jest dla:
  • użytkowników zwykłych odwiedzających Witrynę jako goście,
  • zarejestrowanych użytkowników.
 5. Rejestracja otwiera Użytkownikowi pełne możliwości korzystania z Witryny, po zarejestrowaniu się może zgłosić chęć udziału w Kongresie poprzez wypełnienie i przesłanie do nas formularza uczestnictwa, pobierać pliki, a także otrzymywać nasz biuletyn. Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z Witryny są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce prywatności oraz ustawie o ochronie danych osobowych.
 6. Rejestrując się w Witrynie Użytkownik:
  • zgadza się podczas rejestracji podać prawdziwe informacje i dane,
  • akceptuje w pełni Regulamin korzystania z Witryny,
  • zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadza się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do Witryny przez osoby, którym udostępni swój login i hasło,
  • zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia Wydawcy o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do Witryny za pomocą hasła Użytkownika.
 7. Niezarejestrowani użytkownicy Witryny mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych w Witrynie poprzez przeglądanie opublikowanych materiałów, ich kopiowanie i drukowanie do użytku domowego oraz pobieranie dokumentów elektronicznych. Zakresu usług Witryny może być rozszerzany przez wydawcę.
 8. Witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki lub materiały wideo, a przyjęty w Witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców bądź też dostępne są na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej (GNU/GPL).
 9. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania prezentowanych w Witrynie treści wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub Wydawcy. Użytkownik zobowiązuje się do przysyłania/ zamieszczania w Witrynie jedynie takich dokumentów i materiałów, do których dysponuje odpowiednimi prawami bądź zgodą osób, do których takie prawa należą.
 10. Użytkownik udostępniając w Witrynie własne materiały, wyraża zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz udziela Wydawcy Witryny prawa do bezpłatnego kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania tych materiałów w inny sposób.
 11. Pobierając jakiekolwiek materiały z Witryny, sporządzając wydruki, uwzględniając, ale nie ograniczając się do oprogramowania typu shareware, freeware albo opartych na licencji GNU oraz plików pobieranych z serwerów odsyłających do, ale nie powiązanych z Witryną, Użytkownik zobowiązuje się do nieusuwania lub nieprzerabiania jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znaków handlowych oraz innych niezbędnych opisów, informacji lub warunków i zastrzeżeń dotyczących jakiejkolwiek kopii takiego dokumentu lub oprogramowania.
 12. Użytkownik zobowiązuje się każdorazowo osobiście upewnić, że jakikolwiek przesyłany do Witryny materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza wydawcę Witryny, pracowników oraz kierownictwo firmy przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych do Witryny, Użytkownik ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku jego zachowania sprzecznego z powyższymi zastrzeżeniami.
 13. Naruszenie przepisów Regulaminu skutkować będzie zablokowaniem dostępu do serwisu Kongres Polonii Medycznej.
 14. Użytkownik zobowiązuje się do powiadomienia Wydawcy o naruszeniu czyichkolwiek praw autorskich, praw własności intelektualnej w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w Witrynie.
 15. Wydawca udostępnia Witrynę w stanie „takim jaka jest”. Opublikowane w Witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, nieskuteczne rady, podpowiedzi, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom Użytkownika. Użytkownik akceptuje fakt, że korzysta z Witryny tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem Witryny oferowane są BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. W szczególności Wydawca Witryny:
  • nie gwarantuje prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w Witrynie,
  • nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w Witrynie publikacja sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji,
  • nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały pobrane z Witryny lub jakikolwiek odsyłacz będzie działał bezbłędnie oraz będzie wolny od wirusów.
  Tym samym wszelkie załączone lub zawarte w opublikowanych materiałach gwarancje zostają w myśl postanowień tego punktu Regulaminu anulowane, włącznie z gwarancjami handlowymi i jakościowymi.
 16. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani wydawca Witryny ani żaden pracownik, redaktor, autor publikujący w Witrynie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem Witryny (w tym za szkody i zniszczenia będące skutkiem utraty zysków lub dochodów, utraty możliwości użycia Witryny lub jakichkolwiek wykonywalnych programów, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, niedostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych lub sprzętu, lub podobnych zniszczeń), nawet w przypadku, gdyby Wydawca Witryny został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód i zniszczeń.
 17. W Witrynie są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia, reklamy, banery instytucji i firm. Wydawca Witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.
 18. Regulamin podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.
 19. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
 20. W przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w Witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.
 21. Wydawca Witryny zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z Witryny jest równoznaczne z ich akceptacją. Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznasz po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu tuż pod nagłówkiem
WSZYSTKIE PRAWA NIEUDOSTĘPNIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ ZASTRZEŻONE.